لطفا با پر کردن فرم مربوط به این بخش ، اختراعات ، ابتکارات ، طرح ها و ایده های خود را به منظور معرفی ، شناساندن ، بازاریابی و فروش ، در معرض دید صنعتگران و سرمایه گذاران قرار دهید .