بنا بر سرمشق‌های تعیین شده این سازمان، در راستای جذب استعداد‌های خاموش و توانایی‌های بالقوه کشف نشده، گروه ما تصمیم دارد با فراخوان از تمامی اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی به منظور ایجاد بستر کارآفرینی و توزیع عادلانه کار و سرمایه و بعنوان یک حرکت نو، تجربه و توان کاری خود را در اختیار نیروهای نو ظهور قرار داده و با اعتماد بر دانش آموختگان دانشگاهی و نیروهای کاری تجربی چرخه دانش، مهارت، کار و سرمایه را جانی دوباره ببخشد.

در همین راستا از شرکت‌هایی که تمایل به همکاری با این سازمان را دارند دعوت می‌شود که با ثبت مشخصات خود و ارسال آن برای مدیران این سایت، زمینه حضور خود بعنوان همکار را برای ما فراهم آورند.

بنا بر سرمشق‌های تعیین شده این سازمان، در راستای جذب استعداد‌های خاموش و توانایی‌های بالقوه کشف نشده، گروه ما تصمیم دارد با فراخوان از تمامی اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی به منظور ایجاد بستر کارآفرینی و توزیع عادلانه کار و سرمایه و بعنوان یک حرکت نو، تجربه و توان کاری خود را در اختیار نیروهای نو ظهور قرار داده و با اعتماد بر دانش آموختگان دانشگاهیی و نیروهای کاری تجربی چرخه دانش، مهارت، کار و سرمایه را جانی دوباره ببخشد.

در همین راستا از افرادی که تمایل به همکاری با این سازمان را دارند دعوت می‌شود که با ثبت مشخصات خود و ارسال آن برای مدیران این سایت، زمینه حضور خود بعنوان همکار را برای ما فراهم آورند.