اداری

در این بخش به منظور برنامه ریزی و یکسان سازی الزامات مورد نیاز پروژه ها و قرار دادها به تهیه موارد ذکر شده می پردازیم. برای اطلاعات بیشتر به این بخش مراجعه کنید.

اجرایی

در این بخش به انجام کلیه فعالیتهای عمرانی با همکاری شرکتها و پیمانکاران با نظارت کامل بر تمامی مراحل کار آنان ، می پردازیم.برای اطلاعات بیشتر به این بخش مراجعه کنید.

مشکل حقوقی

در این بخش به مشاوره حقوقی در امور پیمان و قرارداد ، تنظیم قواعد اجرایی و الزامات روابط بین اشخاص حقوقی و حقیقی می پردازیم.برای اطلاعات بیشتر به این بخش مراجعه کنید.