شرح کارکرد

ما در این بخش به بررسی حقوقی و نظارت کیفی و کمی کلیه توافقنامه ها و قرارداد هایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران منعقد می شود و مشکلات به وجود آمده آن می پردازیم.همچنین مشاوره و رفع مشکل برای کلیه امور مربوط به پیمان ،برگزاری مناقصه و مزایده در این بخش صورت می گیرد.

در این بخش با قبت درخواست و ارسال آن به beecolonyنحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می گردد