شرح کارکرد

در این بخش ما با محاسبه کردن مقدار کار کرد هر دورهی یک ماهی پیمانکار یا مشاور می پردازیم.نتایج در فرمهای مخصوص درج و به تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت خواهد رسید تا شرایط دریافت وجه برای کار فرما مهیا شود.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

در این بخش ما به محاسبه آیتم های اجرا شده در کار و تهیه بر آورد هزینه ها می پردازیم.فهرست بها ،مبنای اصلی برای برآورد کار قرار دارد.فهرست بها در واقع بیانگر قیمتهای پایه در سال بخصوص بودخ و اساس برآورد عملیات اجرایی قرار می گیرد تا با تهیه برآورد کار عقد قرار داد انجام گیرد.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

در این بخش ما با دردست داشتن نقشه های اولیه و مقایسه آن با روند اجرای کار ، نقشه نهایی (نقشه چون ساخت As built) را که اصلاحات انجام شده بر روی نقشه های تایید شده است و این اصلاحات ناشی از تغییرات برای سهولت یا بر اثر خطا در اجرا می باشد را تهیه می نماییم.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

شرح کارکرد

در این بخش ما با گرفتن اطلاعات از شما و با دانش بر اینکه موضوع فعالیت چیست و ابزار و شرابط موجود در چه حد می باشد ، بازه زمانی مورد نیاز برای پروژه و وابستگی فعالیتهای ( پیش نیاز و پس نیاز ) و تقدم و تاخر آنها را مشخص می کنیم.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.